БЪЛГАРСКИ ENGLISH
structure
X

„Елпром” АД

„Елпром” АД, гр. Варна, е регистрирано през март 1994 г. Дружеството е с капитал от 4 264 млн. лева, разпределен в 4 263 585 бр. акции с номинална стойност 1 лев всяка една, като 95.46% от акциите са собственост на „Химснаб България” АД. Основните източници на приходи на дружеството са от услуги и наеми на имоти.

Програмата за развитие на „Елпром“ АД предвижда реализирането на конкретни цели, насочени към утвърждаване на съществуващите пазарни позиции пряко и косвено чрез дъщерните дружества, и идентифициране на нови възможности. По този начин ще се отговори в максимална степен на актуалните пазарни потребности и ще се предложат адекватни решения за тяхното задоволяване. Ключова стратегия на „Елпром“ АД, заложена в Бизнес програмата за развитие, е приоритетното развитие на услугите, свързани с управление и отдаване на площи под наем, и управление на участията.

  „Елпром“ АД притежава участия в следните дружества:
 • „Рентапарк“ ЕООД
 • „Елпромтрейд“ ЕООД
 • „Димят 20“ ООД
 • „Варна плод“ АД

X

„Рентапарк“ ЕООД

„Рентапарк“ ЕООД е 100% собственост на „Елпром“ АД.

Основна дейност на дружеството е отдаване под наем на собствени недвижими имоти. Разположен е на бул. „Вл. Варненчик“ в гр. Варна, като по този начин е свързан с националната пътна мрежа чрез входа на магистрала „Хемус“ София - Варна.

Общата територия е 84 дка, върху която са изградени складове с обща площ от 15 230 кв. м, като откритата складова площ е над 1 000 кв. м. Годишните приходи от наеми са над 200 хил. лв. Основните принципи, на които залага „Рентапарк“ ЕООД, са гъвкавост, адекватност и коректност в партньорските отношения.

  Основната мисия на дружеството е:
 • стабилизиране и разширяване на пазарните позиции;
 • разширяване на портфолиото от предлагани услуги чрез развитие на съпътстващи дейности; посредничество при сделки с недвижими имоти;
 • специализация в основния пазарен сегмент: отдаване на собствени площи под наем.

  Основни предимства на дружеството:
 • стратегическо разположение на входа на гр. Варна
 • изключителна достъпност и сигурност.

X

„Димят 20” ООД

„Димят 20“ ООД е 59.80% собственост на „Елпром“ АД и 15% собственост на „Рентапарк“ ЕООД.

Основна дейност на дружеството е отдаване под наем на собствени недвижими имоти. Притежава сгради с обща площ над 2 дка и земя – 7 дка, на стратегическо разположение в централната част на гр. Варна – бул. „Сливница“ и ул. „Константин Фотинов“. Годишните приходи от наеми са над 18 хил. лв.

  Основната мисия, на която залага дружеството, е:
 • отдаване под наем на имоти и разработване на комплексни услуги за цялостно обслужване;
 • прогнозно придобиване на нови имоти по линията на собственост, строителство, обезщетения.

  Основни предимства:
 • финансова независимост;
 • поддържане на директна комуникация с клиентите.

X

„ВАРНА ПЛОД” АД

„Варна плод” АД е най-голямото стоково тържище на територията на Североизточна България и второто по големина в страната. Амбицията на ръководството е да запази своята лидерска позиция, като предлаганите от дружеството услуги отговарят на европейските изисквания. Мисията на дружеството е съобразена с пазарните условия и нуждите на бизнеса.

Предметът на дейност на „Варна плод” АД e организиране и извършване на тържищна дейност с пресни и преработени плодове и зеленчуци, хранителни стоки и цветя и свързаните с тази дейност услуги – складови хладилни площи, транспортна, агентийна, маркетингова дейност, отдаване под наем на складови, търговски, хладилни и административни площи, строителство или сделки с недвижими имоти за целите на дейността на дружеството.

„Варна плод” АД е акционерно дружество, правоприемник на имуществото, част от активите и пасивите и други права и задължения на изкупвателно-търговската база към окръжно предприятие „Булгарплод” , по-късно преобразувано в държавна фирма „Варна плод”. Дружеството става акционерно, вписано в търговския регистър на Варненски ОС с решение № 2126 от 1996 г.

През 1998 г. дружеството е регистрирано като публично по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. „Варна плод” АД е с капитал 52 709,00 лева, разпределен в 52 709 поименни акции с номинална стойност 1,00 лев за всяка от тях. Компанията се нарежда сред стоте най-ликвидни дружества по брой сключени сделки на Българската фондова борса за 2006 г.

Основни акционери във „Варна Плод” АД са „Слънце Стара Загора Трейд” ЕООД, гр. Варна, с 38,03% акционерен дял и „Елпром” АД, гр. Варна, с 53,27% акционерен дял към 31.12.2014 г.

„Варна плод” АД притежава пряко 100% от капитала на дружествата „Ин комерс” ЕООД и „Мистрал ЕМ” ЕООД, придобити през 2013 г. Регистрираният предмет на дейност на дъщерните дружества са строителна дейност, покупка, проектиране, архитектура и обзавеждане на недвижими имоти, продажба и посредничество при сделки с недвижими имоти, лизингова, рекламна дейност, складова дейност и др.

Крайният собственик на „Варна плод” АД е „Химснаб България” АД, чиито инструменти на собствения капитал се котират на Българска фондова борса.

„Варна плод” АД притежава над 19 000 кв. м закрити складови площи, разположени на територия от 84 дка, находящи се в кв. „Младост”, Западна промишлена зона на гр. Варна. Компанията притежава и над тридесет търговски обекта в различни части на града и областта.

Най-големите клиенти на дружеството са „ЦКБ“ АД, ЗАД „Армеец“, „Пикадили“ АД, „Витела нет” EООД, „Булгарплод” ЕООД, „Варна оборот” ЕООД, Верига магазини „СБА”, „БТК” АД, „Иво комерс 98” ООД, „Европлод” ЕООД, „Интер цитрус” ООД и други, като броят на наемателите на търговските площи е около 120.

Дружеството поддържа информационен сайт с адрес: www.varnaplod.bg

X

„Химснаб Трейд“ ООД

„Химснаб Трейд“ ООД, гр. София, е създадено през 2005 г., за да продължи и развие традициите на „Химимпорт“ АД и „Химснаб“ АД в търговията и дистрибуцията на химикали и суровини. Дружеството разполага в база „Химснаб”, Северна промишлена зона, кв. „Илиянци”, със собствени индустриален жп клон и цистерни за течни химикали с общ обем 250 куб. м. Дистрибутира химикали и суровини от Европейския съюз, Турция и Русия, както на българския пазар, така също и в съседни държави – Гърция, Сърбия и Македония. Доставчик е на производители от фармацевтичната, машиностроителната и лакобояджийската индустрия.

От 2007 г. „Химснаб Трейд“ ООД е дистрибутор на „Асенова Крепост“ АД, гр. Асеновград, за Западна България и Софийска област. Разполага постоянно на склад с цялата производствена гама на завода от полимерни изделия. Основен доставчик е на покривни фолиа, канапи за балиране, тъкани торби и др. за земеделските производители от региона, строително-ремонтни и предлагащи услуги за бита фирми.

X

„Макрин 2003“ ООД

„Макрин 2003“ ООД, гр. София, е създадено в партньорство между „Химснаб“ АД и старши научен сътрудник инженер Неделя Йотова – специалист по здравословно хранене и технологии. Разполага със собствено производствено оборудване и цех в база „Химснаб”, кв. „Илиянци”. Произвежда и разработва нови диетични и безглутенови макаронени изделия. Продуктите на „Макрин 2003“ ООД се продават в големите търговски вериги.

През 2009 г., с решение №326/02.07.2009 г. на Пловдивски окръжен съд, дружеството е обявено в несъстоятелност и е прекратена дейността на същото, както и правомощията на управителните органи, назначен е синдик.

През 2010 г., с решение №307/26.07.2010 г. на Пловдивски окръжен съд, е прекратена несъстоятелността на дружеството.