БЪЛГАРСКИ ENGLISH

За инвеститори

Уведомление по чл.145

2023

 • Поканата и материалите към дневния ред за годишното ОСА
 • Материали по дневния ред ОСА (Актуализирана покана, Пълномощно образец)
 • Протокола от годишното ОСА от 22.06.2023 и списъка на акционерите
 •  

  2022

 • Покана за редовно Общо събрание на акционерите и материали към нея
 • Списък на акционерите
 • Протокол от ОСА на ХИМСНАБ България АД
 •  

  2021

 • Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите
 • Материали към дневен ред на редовното годишно ОСА на "Химснаб България" АД
 • Пълномощни за ФЛ/ЮЛ
 • Протокол от ОСА на ХИМСНАБ България АД
 • Списък на акционерите
 •  

  2019

 • Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите
 • Материали към дневен ред на редовното годишно ОСА на "Химснаб България" АД
 • Пълномощни за ФЛ/ЮЛ
 • Протокол от ОСА на ХИМСНАБ България АД
 • Списък на акционерите
 •  

  2018

 • Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите
 • Материали към дневен ред на редовното годишно ОСА на "Химснаб България" АД
 • Пълномощни за ФЛ/ЮЛ
 • Протокол от ОСА на ХИМСНАБ България АД
 • Списък на акционерите
 •  

  2017

 • Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите
 • Материали към дневен ред на редовното годишно ОСА на "Химснаб България" АД
 • Пълномощни за ФЛ/ЮЛ
 • Протокол от ОСА на ХИМСНАБ България АД
 • Списък на акционерите
 •  

  2016

 • Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите
 • Материали към дневен ред на редовното годишно ОСА на "Химснаб България" АД
 • Пълномощни за ФЛ/ЮЛ
 • Протокол от ОСА на ХИМСНАБ България АД
 • Списък на акционерите
 •  

  2015

 • Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите
 • Актуализирана покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите
 • Материали към дневен ред на редовното годишно ОСА на "Химснаб България" АД
 • Пълномощни за ФЛ/ЮЛ
 • Актуализирани пълномощни за ФЛ/ЮЛ
 • Протокол от ОСА на ХИМСНАБ България АД
 • Списък на акционерите
 •  

  2014

 • Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите
 • Материали към дневен ред на редовното годишно ОСА на "Химснаб България" АД
 • Протокол от ОСА на ХИМСНАБ България АД
 • Списък на акционерите
 • Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите
 • Материали към дневен ред на редовното годишно ОСА на "Химснаб България" АД
 • Пълномощни за ФЛ/ЮЛ
 • Протокол от ОСА на ХИМСНАБ България АД
 • Списък на акционерите
 • Протокол от извънредно ОСА на ХИМСНАБ България АД - 26.03.2014
    
 • 2013

 • Покана за извънредно Общо събрание на акционерите
 • Материали към дневен ред на извънредно ОСА на "Химснаб България" АД
 • Пълномощно за ФЛ/ЮЛ за извънредно ОСА
 • Протокол от извънредно ОСА на ХИМСНАБ България АД
 • Списък на акционерите
 • Протокол от извънредно ОСА на ХИМСНАБ България АД - 02.01.2014
 • Списък на акционерите - 02.01.2014
 •  

 • Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите
 • Материали към дневен ред на редовното годишно ОСА на "Химснаб България" АД
 • Пълномощни за ФЛ/ЮЛ
 • Протокол от ОСА на ХИМСНАБ България АД
 • Списък на акционерите

 • 2012

 • Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите
 • Материали към дневен ред на редовното годишно ОСА на "Химснаб България" АД
 • Пълномощни за ФЛ/ЮЛ
 • Протокол от ОСА на ХИМСНАБ България АД
 • Списък на акционерите
   
 • 2011

 • Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите
 • Протокол от СД на "Химснаб България" АД за свикване на редовно годишно ОСА
 • Материали към дневен ред на редовното годишно ОСА на "Химснаб България" АД
 • Пълномощни за ФЛ/ЮЛ
 • Протокол от ОСА на ХИМСНАБ България АД
 • Списък на акционерите
 • 2023

 • Консолидиран Финансов Отчет
 • Финансов отчет за 9-месечието
 • Консолидиран финансов отчет за първо тримесечие
 • Индивидуален финансов отчет на Химснаб България АД за първо тримесечие на 2023 г.
 • Отчет за второ тримесечие
 • Консолидиран финансов отчет второ тримесечие 2023
 • 2022

 • Годишен одитиран консолидиран финансов отчет за 2022г
 • Годишен финансов отчет на Химснаб България АД за 2022 година
 • Консолидиран финансов отчет за I-во тримесечие за 2022 година
 • Консолидирания финансов отчет към 31.12.2022 г
 • Консолидиран финансов отчет за I-во тримесечие за 2022 година
 • Отчет за второ тримесечие на 2022 г.
 • Консолидиран финансов отчет за II-ро тримесечие за 2022 година
 • Отчет за трето тримесечие на 2022 г.
 • Консолидиран финансов отчет за III-то тримесечие за 2022 година
 • Междинен финансов отчет на Химснаб България АД към 31.12.2022 година
 • 2021

 • Консолидиран годишен финансов отчет за 2021 година
 • Годишен индивидуален отчет за 2021 година
 • Междинни финансови отчети и доклад за дейността за четвърто тримесечие на 2021 г.
 • Междинни финансови отчети и доклад за дейността за трето тримесечие на 2021 г.
 • Междинни финансови отчети и доклад за дейността за второ тримесечие на 2021 г.
 • Междинни финансови отчети и доклад за дейността за първо тримесечие на 2021 г.
 • Междинни конс. финансови отчети и конс. доклад за дейността за четвърто тримесечие на 2021 г.
 • Междинни конс. финансови отчети и конс. доклад за дейността за трето тримесечие на 2021 г.
 • Междинни конс. финансови отчети и конс. доклад за дейността за второ тримесечие на 2021 г.
 • Междинни конс. финансови отчети и конс. доклад за дейността за първо тримесечие на 2021 г.
 • 2020

 • Годишен  финансов отчет и доклад за дейността за  2020 г.
 • Междинни финансови отчети и доклад за дейността за четвърто тримесечие на 2020 г.
 • Междинни финансови отчети и доклад за дейността за трето тримесечие на 2020 г.
 • Междинни финансови отчети и доклад за дейността за второ тримесечие на 2020 г.
 • Междинни финансови отчети и доклад за дейността за първо тримесечие на 2020 г.
 • Годишен консолидиран финансов отчет и доклад за дейността за  2020 г.
 • Междинни конс. финансови отчети и конс. доклад за дейността за четвърто тримесечие на 2020 г.
 • Междинни конс. финансови отчети и конс. доклад за дейността за трето тримесечие на 2020 г.
 • Междинни конс. финансови отчети и конс. доклад за дейността за второ тримесечие на 2020 г.
 • Междинни конс. финансови отчети и конс. доклад за дейността за първо тримесечие на 2020 г.
 • 2019

 • Годишен  финансов отчет и доклад за дейността за  2019 г.
 • Междинни финансови отчети и доклад за дейността за четвърто тримесечие на 2019 г.
 • Междинни финансови отчети и доклад за дейността за трето тримесечие на 2019 г.
 • Междинни финансови отчети и доклад за дейността за второ тримесечие на 2019 г.
 • Междинни финансови отчети и доклад за дейността за първо тримесечие на 2019 г.
 • Годишен консолидиран финансов отчет и доклад за дейността за  2019 г.
 • Междинни конс. финансови отчети и конс. доклад за дейността за четвърто тримесечие на 2019 г.
 • Междинни конс. финансови отчети и конс. доклад за дейността за трето тримесечие на 2019 г.
 • Междинни конс. финансови отчети и конс. доклад за дейността за второ тримесечие на 2019 г.
 • Междинни конс. финансови отчети и конс. доклад за дейността за първо тримесечие на 2019 г.
 • 2017

 • Годишен  финансов отчет и доклад за дейността за  2017 г.
 • Междинни финансови отчети и доклад за дейността за трето тримесечие на 2017 г.
 • Междинни финансови отчети и доклад за дейността за второ тримесечие на 2017 г.
 • Междинни финансови отчети и доклад за дейността за първо тримесечие на 2017 г.
 • Годишен консолидиран финансов отчет и доклад за дейността за  2017 г.
 • Междинни конс. финансови отчети и конс. доклад за дейността за трето тримесечие на 2017 г.
 • Междинни конс. финансови отчети и конс. доклад за дейността за второ тримесечие на 2017 г.
 • Междинни конс. финансови отчети и конс. доклад за дейността за първо тримесечие на 2017 г.
 • 2016

 • Годишен  финансов отчет и доклад за дейността за  2016 г.
 • Междинни финансови отчети и доклад за дейността за трето тримесечие на 2016 г.
 • Междинни финансови отчети и доклад за дейността за второ тримесечие на 2016 г.
 • Междинни финансови отчети и доклад за дейността за първо тримесечие на 2016 г.
 • Годишен консолидиран финансов отчет и доклад за дейността за  2016 г.
 • Междинни конс. финансови отчети и конс. доклад за дейността за трето тримесечие на 2016 г.
 • Междинни конс. финансови отчети и конс. доклад за дейността за второ тримесечие на 2016 г.
 • Междинни конс. финансови отчети и конс. доклад за дейността за първо тримесечие на 2016 г.
 • 2015

 • Годишен  финансов отчет и доклад за дейността за  2015 г.
 • Междинни финансови отчети и доклад за дейността за трето тримесечие на 2015 г.
 • Междинни финансови отчети и доклад за дейността за второ тримесечие на 2015 г.
 • Междинни финансови отчети и доклад за дейността за първо тримесечие на 2015 г.
 • Годишен консолидиран финансов отчет и доклад за дейността за  2015 г.
 • Междинни конс. финансови отчети и конс. доклад за дейността за трето тримесечие на 2015 г.
 • Междинни конс. финансови отчети и конс. доклад за дейността за второ тримесечие на 2015 г.
 • Междинни конс. финансови отчети и конс. доклад за дейността за първо тримесечие на 2015 г.
 • 2014

 • Годишен  финансов отчет и доклад за дейността за  2014 г.
 • Междинни финансови отчети и доклад за дейността за трето тримесечие на 2014 г.
 • Междинни финансови отчети и доклад за дейността за второ тримесечие на 2014 г.
 • Междинни финансови отчети и доклад за дейността за първо тримесечие на 2014 г.
 • Доклад на независим одитор за 2014 г. 
 • Годишен  консолидиран доклад  за дейността за  2014 г.
 • Годишен консолидиран финансов отчет за  2014 г. (МСС) 
 • Пояснения към Годишен консолидиран финансов отчет за  2014 г.
 • Годишен консолидиран финансов отчет към 31.12.2014 г. 
 • Междинни конс. финансови отчети и конс. доклад за дейността за трето тримесечие на 2014 г.
 • Междинни конс. финансови отчети и конс. доклад за дейността за второ тримесечие на 2014 г.
 • Междинни конс. финансови отчети и конс. доклад за дейността за първо тримесечие на 2014 г.
 • 2013

 • Доклад на независим одитор за 2013 г. 
 • Годишен   доклад  за дейността за  2013 г.
 • Годишен  финансов отчет за  2013 г. (МСС) 
 • Пояснения към Годишен  финансов отчет за  2013 г.
 • Годишен  финансов отчет към 31.12.2013 г. ( форми на КФН)
 • Междинни финансови отчети и доклад за дейността за трето тримесечие на 2013 г.
 • Междинни финансови отчети и доклад за дейността за второ тримесечие на 2013 г.
 • Междинни финансови отчети и доклад за дейността за първо тримесечие на 2013 г.
 • Доклад на независим одитор за 2013 г. 
 • Годишен  консолидиран доклад  за дейността за  2013 г.
 • Годишен консолидиран финансов отчет за  2013 г. (МСС) 
 • Пояснения към Годишен консолидиран финансов отчет за  2013 г.
 • Годишен консолидиран финансов отчет към 31.12.2013 г. 
 • Междинни конс. финансови отчети и конс. доклад за дейността за трето тримесечие на 2013 г.
 • Междинни конс. финансови отчети и конс. доклад за дейността за второ тримесечие на 2013 г.
 • Междинни конс. финансови отчети и конс. доклад за дейността за първо тримесечие на 2013 г.
 • 2012

 • Годишни финансови отчети и доклад за дейността за 2012 г.
 • Междинни финансови отчети и доклад за дейността за трето тримесечие на 2012 г.
 • Междинни финансови отчети и доклад за дейността за второ тримесечие на 2012 г.
 • Междинни финансови отчети и доклад за дейността за първо тримесечие на 2012 г.
 • Годишни конс. финансови отчети и конс. доклад за дейността за 2012г.
 • Междинни конс. финансови отчети и конс. доклад за дейността за трето тримесечие на 2012 г.
 • Междинни конс. финансови отчети и конс. доклад за дейността за второ тримесечие на 2012 г.
 • Междинни конс. финансови отчети и конс. доклад за дейността за първо тримесечие на 2012 г.
 • 2011

 • Доклад на независим одитор за 2011 г.
 • Годишен доклад за дейността за  2011 г.
 • Годишен финансов отчет за 2011 г. (МСС)
 • Пояснения към годишен финансов отчет за 2011 г.
 • Годишен финансов отчет към 31.12.2011 г. ( форми на КФН)
 • Междинни финансови отчети и доклад за дейността през второ тримесечие на 2011 г.
 • Междинни финансови отчети и доклад за дейността през трето тримесечие на 2011 г.
 • Доклад на независим одитор за 2011 г.
 • Годишен консолидиран доклад за дейността за 2011 г.
 • Годишен консолидиран финансов отчет за 2011 г. (МСС)
 • Пояснения към годишен консолидиран финансов отчет за 2011 г.
 • Годишен консолидиран финансов отчет към 31.12.2011 г. ( форми на КФН)
 • Междинни конс. финансови отчети и конс. доклад за дейността през второ тримесечие на 2011 г.
 • Междинни конс. финансови отчети и конс. доклад за дейността през трето тримесечие на 2011 г.