БЪЛГАРСКИ ENGLISH

За нас

„Химснаб България” АД (предишно наименование ЕМПИ) е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон, регистрирано със Съдебно решение №5345/16.05.1996 г. на Пловдивски окръжен съд, пререгистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 115051489. „Химснаб България” АД е публично дружество по смисъла на чл.110, ал.1 от ЗППЦК.

С Договор за преобразуване от 15.11.2010 г. и Акт на вписване №20110602050701/02.06.2011 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията „Химснаб България” АД става универсален правоприемник, по смисъла на Търговския закон, под формата на вливане на седем дружества: „Химснаб“ АД, гр. София, „Софгеопроучване“ ЕООД, гр. София, „Екоел” ЕООД, гр. София, „Казанлъшка мелница” ЕООД, гр. Казанлък, „Бургаска мелница“ ЕООД, гр. Добрич, „Давид 202” АД, гр. София и „Мит 2003“ ЕООД, гр. Варна. В резултат на вливането горепосочените дружества, на основание чл.262, ал.1 от Търговския закон, са прекратени без ликвидация при условия на общо универсално правоприемство. Всички активи, пасиви, имуществени и неимуществени права и задължения на преобразувалите се дружества преминават върху приемащото дружество.

Основният предмет на дейност на „Химснаб България” АД се състои в: отдаване на собствени активи под наем за търговски, складови и офис площи и производство, търговска дейност, собствено производство, както и следните дейности, които представляват правоприемство на предмета на дейност на преобразувалите се чрез вливането дружества: на „Химснаб” АД, гр. София: търговска дейност в страната и чужбина с химически и други продукти; производство на стоки; извършване на услуги на фирми и граждани и свързаните с тях складова, транспортна и други дейности; на „Софгеопроучване” ЕООД, гр. София: търсене и проучване на всички видове рудни и нерудни полезни изкопаеми и подземни води; прокарване, оборудване, ремонт и експлоатация на сондажни и шахтови кладенци за питейно, битово, промишлено и селскостопанско водоснабдяване и балнеоложки цели; каптиране на водоизточници; инженерногеоложки и хидрогеоложки изследвания; попътен и експериментален добив на твърди полезни изкопаеми; обработка и анализ на геоложки проби; геоекологична оценка на почвите и водите и мерки за защита от техногенно замърсяване; добив и бутилиране на минерални и пресни води и производство на безалкохолни напитки; сервизни и технически услуги и помощ, свързана с основния предмет на дейност; специфични вътрешни и външнотърговски операции; добив и обработка на скало-облицовъчни и други видове минерални суровини, без тези, които са забранени или са със специален режим по силата на закон или действащите нормативни документи; проектиране, инженеринг, подземно строителство; хидротехническо строителство; пътно строителство; строителство на промишлени и жилищни сгради; ремонт на съоръжения, промишлени и жилищни сгради; на „Екоел” ЕООД, гр. София: покупки на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; на „Казанлъшка мелница” ЕООД, гр. Казанлък: производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция; обработка на ишлеме; производство на брашна; търговия с млевни продукти, получени от преработка на зърно и зърнени храни; покупка на стоки и други стоки с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; продажба на стоки от собствено производство; внос и износ на селскостопански продукти, брашна и млевни продукти; търговско представителство и посредничество; комисионни, транспортни и спедиционни /без поща/ сделки; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; публичен склад; лизингова дейност; туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; на „Бургаска мелница” ЕООД, гр. Добрич: покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; търговия със селскостопанска продукция, растителна и животинска, в страната и чужбина; търговско представителство, комисионни и посреднически сделки; транспортни и спедиторски сделки; складови сделки; продажба на стоки от собствено производство и всякаква незабранена от закона дейност; производство, изкупуване, съхранение на брашна, търговия с млевни продукти, получени от преработка на зърно и зърнени храни; внос и износ на селскостопански продукти, брашна и млевни продукти; на „Мит 2003” ЕООД, гр. Варна: отдаване под наем на търговски, складови и офис площи; обзавеждане, оборудване и съоръжения, технологии, ноу-хау и други; търговия, внос и износ; производствена, строителна и ремонтна дейност; на „Давид 202” АД, гр. София: проектиране и производство на стоки за бита и за производствено потребление, сервиз, услуги, търговия в страната и чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, отдаване под наем на движими и недвижими вещи, права, ноу-хау и други такива, изкупуване, складиране и търговия с черни и цветни метали /след лицензиране/, изкупуване, складиране, обработка и търговия с отпадъци от черни и цветни метали /след лицензиране/, извличане, преработка и търговия с благородни метали /след лицензиране/, производство и търговия на индустриални и битови химически продукти /след лицензиране/, изкупуване, складиране, преработка и търговия с битови, индустриални и химически отпадъци /след лицензиране/, съхранение и преработка на екологично опасни вещества и отпадъци /след лицензиране/. Проучвателна и научно-изследователска дейност в областта на екологията, за онези търговски дейности, за които законът предвижда издаване на лизинг /разрешение/, както и за търговия със зърно, алкохол, цигари и други акцизни стоки – същите се осъществяват след получаването му; както и други дейности, които не са забранени от закона.

Акциите на „Химснаб България” АД са регистрирани на „Българска фондова борса-София” АД и се търгуват на Неофициален пазар на акции – сегмент Standard и борсов код 58E, ISIN:BG11EMTOAT16.

Капиталът на дружеството е 2 494 631 лева, разпределен в поименни, непривилигировани, безналични акции с номинал 1 лев. Всички акции са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от общото събрание на акционерите на дружеството.